27.4.2018.

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Јавна набавка мале вредности.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка услуга – дератизације, дезинсекције и дезинфекције, за потребе Републичког геодетског завода. 
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге дератизације – 90923000 и  Услуге дезинфекције и уништавање штеточина- 90921000.
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама:
6.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а ако су понуде исте по свим критеријумима, као најповољнија ће бити понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок важења понуде.
7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.ргз.гов.рс.
8.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 11.05.2018. године, до 1200 часова.
9.Место, време и начин отварања понуда: 
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – дератизације, дезинсекције и дезинфекције, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка бр. 7/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 11.05.2018. године, до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 11.05.2018. године, у 1230 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача 
11.Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је око 5 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: 
Радомир Драгашевић, дипл.економиста
Републички геодетски завод
Е-маил: javnenabavke@rgz.gov.rs 

 

Датотеке за преузимање

 

Релевантне вести