11.05.2018.

Претходно обавештење - Набавка путничких моторних возила

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 11000 Београд, ул. Булевар војводе Мишића број 39, www.rgz.gov.rs
2.Врста Наручиоца: орган државне управе.
3.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Набавка 70 путничких моторних возила ниже класе, до 1000 цм3;
ОРН: Путнички аутомобили – 34110000.
4.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Број уговора: Наручилац ће закључити један уговор.
6.Оквирни датум објављивања Позива за подношење понуда: мај 2018.године.
7.Оквирни датум закључења уговора: јул-август 2018.године. 

Датотеке за преузимање