28.5.2018.

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр.39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка лиценци за антивирус софтвер НОД32.
Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 48000000.         
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.    
6.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума - "Најнижа понуђена цена". Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна вредност понуде, без обрачунатог ПДВ-а.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок важења понуде. 
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.ргз.гов.рс и на Порталу Управе за јавне набавке. 
8.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка лиценци за антивирус софтвер НОД32, ЈН бр. 09/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 02.07.2018.године, до 12,00 часова.       
9. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 02.07.2018. године, у 12,30 часова, на адреси: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија бр. 126.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица Понуђача. 
11.Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 25 дана од дана отварања понуда.
12.Лице за контакт: 
Ненад Панић, мастер права  (Одељење за јавне набавке), тел: 011/715-26-71 
e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs 

Датотеке за преузимање

Релевантне вести