12.06.2018.

Јавна набавка - Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је услуга – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка број 06/2018).
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000.           
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.     
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.ргз.гов.рс и на Порталу Управе за јавне набавке.
8.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 12.07.2018. године, до 12,00 часова.
9.Место, време и начин отварања понуда: 
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (ЈН бр. 06/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.07.2018. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 12.07.2018. године, у 13,00 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.
10.    Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача. 
11.    Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 10 дана од дана отварања понуда.
12.    Лице за контакт: 
Ненад Панић, мастер права,  e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs 
Одељење за јавне набавке, тел: 011/715-26-71

Датотеке за преузимање