13.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору чији је предмет набавка евро дизела

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39; www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра -  набавка горива и мазива за партију 3 – евро дизел, за потребе Републичког геодетског завода, односно његових организационих јединица. Назив и ознака из општег речника набавке: евро дизел - 09134200
3.За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
4.Уговорена вредност: 1.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
5.Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, и то: 
Цена    79,70 
Распрострањеност мреже    20
Укупно пондера    99,70
6.Број примљених понуда: 2.
7.Највиша и најнижа понуђена цена: 
Највиша цена (без ПДВ-а) 112,42 по литру    
Најнижа цена (без ПДВ-а) 112,00 по литру    
8.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша цена (без ПДВ-а) 112,42 по литру
Најнижа цена (без ПДВ-а) 112,00 по литру
9.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /. 
10.Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума закљученог између Републике Србије, Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина бр. 22-26 и „Нафтне индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12. Оквирни споразум је заведен у Управи за заједничке послове републичких органа под  404-02-522/2017 01 од 24.03.2017. године.
11.Датум закључења уговора: 11.06.2018. године. 
12.Основни подаци о добављачу: 13.Период важења уговора:
Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
14.Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање