13.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору чији је предмет набавка бензина евро premium BMB 95

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39; www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра -  набавка горива и мазива за партију 2 – евро премиум БМБ 95, за потребе Републичког геодетског завода, односно његових организационих јединица. Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин - 09132000.
3.За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
4.Уговорена вредност:
10.600.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
5.Критеријум за доделу уговора:
Економски најповољнија понуда, и то:
Цена    80
Распрострањеност мреже    20
Укупно пондера    100
6.Број примљених понуда: 2.
7.Највиша и најнижа понуђена цена: 
Највиша цена (без ПДВ-а) 109,33 по литру    
Најнижа цена (без ПДВ-а) 106,00 по литру    
8.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша цена (без ПДВ-а) 109,33 по литру
Најнижа цена (без ПДВ-а) 106,00 по литру
9.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /. 
10.Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума закљученог између Републике Србије, Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина бр. 22-26 и „Нафтне индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12. Оквирни споразум је заведен у Управи за заједничке послове републичких органа под  404-02-521/2017 01 од 24.03.2017. године.
11.Датум закључења уговора: 11.06.2018. године. 
12.Основни подаци о добављачу:
Назив и адреса:    „Нафтна индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12
Матични број: 20084693
ПИБ: 104052135    
Законски заступник: Александр Макаревич            
13.Период важења уговора:
Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
14.Околности које представљају основ за измену уговора: /. 

Датотеке за преузимање