21.06.2018.

Нова Ранг листа успешности рада служби

За потребе подизања квалитета својих услуга и остваривања значајнијих резултата у раду служби за катастар непокретности, Републички геодетски завод ће од 1. јула 2018. године применити нову методологију праћења ефикасности и ажурности решавања захтева за упис у катастар непокретности.

Увођењем Документ менаџмент система (ДМС) у свим организационим јединицама завода, створили су се услови да се од 1. јула 2018. године, примењује нова методологија праћења успешности рада служби. Нова методологија ће као основу користити све квантитативне и квалитативне податке из базе података ДМС-а.
 
Према новој методологији, рангирање служби ће се вршити и према степену ажурности решавања захтева, односно нова формула за израду Ранг листе уврстиће и време (број дана) за провођење трансакције власништва на непокретностима.
 
Резултати Ранг листе по новој методологији реалније ће приказати квалитет рада служби, и такође указати на оне службе које морају да предузму одговарајуће мере и активности за унапређење свог пословања.

Примена нове методологије директно ће утицати на испуњавање приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе Републике Србије, односно унапређење позиције Републике Србије на ранг листи  Светске банке „Doing Business“.