06.09.2018.

Претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке добара - тонера

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39,
www.rgz.gov.rs

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења отвореног поступка јавне набавке добара:
тонера

1.    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 11000 Београд, ул. Булевар војводе Мишића број 39, www.rgz.gov.rs
2.    Врста Наручиоца: орган државне управе.
3.    Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
тонери;
  ОРН: Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине - 30125110;
Тонер за фотокопир апарате - 30125120.
4.    Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.    Оквирна процењена вредност јавне набавке: до 70.000.000,00 динара, без ПДВ-а
6.    Број уговора: Наручилац ће закључити један уговор.
7.    Оквирни датум објављивања Позива за подношење понуда: октобар 2018.године.
8.    Оквирни датум закључења уговора: новембар 2018.године.

Датотеке за преузимање