17.10.2018.

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Шид

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
3. Предмет јавне набавке су добра – гасно уље екстра лако евро ел, количине 2400 литара, за потребе Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Шид.
Назив и ознака из општег речника набавке: горива - 091000000 - 0.
4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
5. Уговорена вредност: 355.056,00 РСД, без ПДВ-а.
6. Критеријум за доделу уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума бр. 404-02-519/2017-01 од 27.02.2017. године, након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа.
7. Број примљених понуда: /.
8. Највиша и најнижа понуђена цена: /.
9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: /
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу оквирног споразума бр. 404-02-519/2017-01 од 27.02.2017. године, закљученог након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа.
12. Датум закључења уговора: 25.9.2018. године.
13. Основни подаци о добављачу:   
Назив и адреса: „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД“, 21000 Нови Сад, Народног фронта 12.
Матични број: 20084693.
ПИБ: 104052135.
Законски заступник: Александр Макаревич.
14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од дана закључења уговора до утрошка новчаних средстава.
15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање

Релевантне вести