29.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору - Евро дизел

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39; www.ргз.гов.рс.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра - набавка горива и мазива за партију 3 – евро дизел, за потребе Републичког геодетског завода, односно његових организационих јединица. Назив и ознака из општег речника набавке: евро дизел - 09134200
3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
4. Уговорена вредност: 416.666,67 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, и то: Ред. бр. Опис Број пондера
Цена: 79,70
Распрострањеност мреже: 20
Укупно пондера: 99,70 6. Број примљених понуда: 2. 7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 112,42 по литру 112,00 по литру 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 112,42 по литру 112,00 по литру 9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума закљученог између Републике Србије, Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина бр. 22-26 и „Нафтне индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12. Оквирни споразум је заведен у Управи за заједничке послове републичких органа под 404-02-522/2017 01 од 24.03.2017. године.
11. Датум закључења уговора: 29.10.2018. године.
12. Основни подаци о добављачу:
Назив и адреса: „Нафтна индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног
фронта бр. 12
Матични број: 20084693 104052135
ПИБ Законски заступник: Александр Макаревич
„Нафтна индустрије Србије А.Д.
13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до
утрошка новчаних средстава.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање