29.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору - Бензин евро премиум БМБ 95

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39; www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра - набавка горива и мазива за партију 2 – евро премиум БМБ 95, за потребе Републичког геодетског завода, односно његових организационих јединица. Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин - 09132000.
3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
4. Уговорена вредност: 2.483.333,33 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, и то:

Број пондера: 1.
Цена: 80.
Распрострањеност мреже: 20.
Укупно пондера: 100.

Број примљених понуда: 2.

Највиша и најнижа понуђена цена

Највиша цена (без ПДВ-а): 109,33 по литру

Најнижа цена (без ПДВ-а): 106,00 по литру

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша цена (без ПДВ-а): 109,33 по литру

Најнижа цена (без ПДВ-а): 106,00 по литру 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума закљученог између Републике Србије, Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина бр. 22-26 и „Нафтне индустрије Србије А.Д. Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12. Оквирни споразум је заведен у Управи за заједничке послове републичких органа под 404-02-521/2017 01 од 24.03.2017. године.
11. Датум закључења уговора: 29.10.2018. године.
12. Основни подаци о добављачу:
Назив и адреса: „Нафтна индустрије Србије А.Д.
Нови Сад“, Нови Сад, ул. Народног
фронта бр. 12
Матични број: 20084693
ПИБ Законски заступник: 104052135 Александр Макаревич
13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање