31.10.2018.

Јавна набавка - бојлера, вентила за воду и чесме, за потребе СКН Гроцка

13/2018

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста Наручиоца:

Посебна организација државне управе.

3. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности добара које се спроводи путем наруџбенице.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке:

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара – Набавка бојлера, вентила за воду и чесме, за потребе Службе за катастар непокретности Гроцка (ЈН бр. 13/2018).
 
Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге одржавања и поправки – 50000000.

5. Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6. Критеријум за доделу наруџбенице:

Критеријум за оцену најповољније понуде је "Најнижа понуђена цена". Уколико поднете понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио "краћи рок испоруке и уградње добара".

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети Одлуку о додели наруџбенице, Наручилац ће наруџбеницу доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

7. Начин преузимања Обрасца за подношење понуда са упутством за понуђаче и интернет адреса где је Образац доступан:

Образац за подношење понуда са упутством за понуђаче може се преузети са Интернет странице Наручиоца: www.rgz.gov.rs или са Портала Управе за јавне набавке.

8. Начин, рок и место подношења понуде:

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Понуду доставити на адресу Наручиоца са текстом на предњој страни коверте:

Републички геодетски завод, 11000 Београд, ул. Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности наруџбеницом добара – Набавка бојлера, вентила за воду и чесме, за потребе Службе за катастар непокретности Гроцка (ЈН број 13/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести: Назив, број телефона и адресу Понуђача.

Рок за подношење понуда је 9.11.2018. године, до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 9.11.2018.  године,  до 12:00 часова.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која  је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

9. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 9.11.2018. године, у 12:30 часова, по истеку рока за подношење понуда, у Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића, бр. 39, Београд,  први спрат,  канцеларија бр. 126.

10. Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица Понуђача.  

11. Рок за доношење Одлуке о додели наруџбенице: око 5 дана од дана отварања понуда.

12. Лице за контакт:

Лице за контакт: Ненад Панић, мастер права, е-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs

Датотеке за преузимање