17.12.2018.

Извештај о раду јавних бележника за новембар 2018.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/Vesti/2018/децембар/01 Zbirna tabela javni beleznici jul - novembar.jpg

 

/content/Vesti/2018/децембар/Zbirni grafikon javni beleznici jul - novembar.jpg

 

Извештај за новембар 2018.

 

Број достављених исправа: 22 095

Просечан број по јавном бележнику: 130

 

/content/Vesti/2018/децембар/grafikon 1.jpg

 

/content/Vesti/2018/децембар/Grafikon 3 za novembar-izmena

 

Број обустава у посматраном месецу: 819

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 3,56% ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/Vesti/2018/децембар/grafikon 3.jpg


/content/Vesti/2018/децембар/grafikon 4.jpg
 

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

 

Започните разговор са оператером