25.5.2018.

тест

Назив
Индекс квалитета управљања земљиштем

Индекс квалитета управљања земљиштем

 

Ефикансост поступка преноса непокретности, поузданост инфраструктуре, транспарентност информација, географска покривеност и механизам решавања спорова представља ставку неопходну за сигурност инвестиције. Приликом рангирања земаља по Дуинг бизнис методологији постоји низ питања која се оцењују и доприносе инвеститорима да процене ризике приликом планирања својих улагања.

 

Преглед постигнућа у 2017ој и 2018ој години по питању индекса квалитета:

 

1. Систем регистрације непокретне имовине

 

Питање

Промена у односу на прошлу годину - Статус

Да ли је већина постојећих евиденција о упису/тапијама, укључујући и стару евиденцију и новоиздату, у Београду у папирном формату или у компјутеризованом формату?

(Ако су компјутеризовани, да ли су то скенирани документи или потпуно дигитални документи? (Скенирани документ је слика документа који се чува у електронском формату или микрофилму, чији садржај не може бити искоришћен у претраживањима и није екстрахабилан. Потпуно дигитални документи су они који садрже информације у поља и електронски се чувају са садржајем што се може дигитално претраживати и извући).

Евиденције супотпуности дигиталне, што значи да се садржај може дигитално претраживати.

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157. и 158. дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГИС) који је се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса).

Увођењем Документ менаџмент система, 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП – Национална инфраструктура геопросторних података[СР1] ), а претраживања су могућа и на е-катастру[СР2] .

 

 

Да ли се већина планова у Београду чува у папирном формату или у компјутеризованом формату? Ако су компјутеризовани, да ли су скенирани документи или потпуно дигитални документи?

У потпуности дигиталан, што значи да се садржај може дигитално претраживати!

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157 и 158 дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГИС) који је се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса,....).

Увођењем Документ менаџмент система, 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП – Национална инфраструктура геопросторних података[СР3] ), а претраживања су могућа и на е-катастру[СР4] .

 

 

 

2. Систем регистрације непокретне имовине

 

Постоји ли посебан механизам који је и независан од агенцијског механизма за подношење жалби на проблем који се догодио у катастру непокретности путем телефонске линије, поштанске адресе, е-маила или других средстава?

Да - постоји независно тело за подношење жалби и то је омбудсман, односно заштитник грађана.-

У РС постоји независно тело које бира Народна скупштина Републике Србије, односно  које обезбеђује независну и специфичну процедуру за подношење пријаве о проблему који се деси унутар катастра. Институција Заштитник грађана [СР5] је независтан и самосталан државни орган, задужен да контролише органе државне управе, укључујући и РГЗ, да ли поступају у складу са законима и другим прописима, или начелима рада добре управе. Овај специфични мефханизам се покреће на захтев правних и физичких лица, али и по сопственој иницијативи.

Статистички подаци о броју покренутих поступака у области катастра непокретности део су годишњег извештаја, на страни 38[СР6] .

 

3. Катастарски планови

 

Ко је у могућности да консултује планове у Београду?

Планови су јавно доступни свима без накнаде.

Дигитални катастарски планови су јавно доступни, без накнаде, преко јединствене геоплатформе, која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП).

Линк:  ттпс://а3.геосрбија.рс/схаре/31907331бцдц

Да ли се катастарска агенција за мапирање формално обавезала да ће доставити ажурирани план у одређеном року (стандарди услуга - нпр. 5 радних дана за ажурирање плана)?

Да -постоји формална обавеза ажурирања.

У складу са чланом 36. Закона закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова[СР7] и пратећим правилником[СР8] , РГЗ је у обавези да достави ажурну копију плана у временском  року од пет дана из Геодетско катастарског информационог система.

Дигитализовани катастарски планови, (активност завршена у последњем кварталу 2016.) омогућили су да се примена Закона спроведе на брз и ефикасан начин.

Системи које је обезбедио РГЗ за потребе издавања података из службене евиденције су:

Постоји ли посебан и независан механизам за подношење жалби на проблем који се догодио у агенцији надлежној за катастарске планове путем телефонске линије , поштанске адресе, е-маила или других средстава?

Да - постоји независно тело за подношење жалби и то је омбудсман, односно заштитник грађана.-

У РС постоји независно тело које бира Народна скупштина Републике Србије, односно  које обезбеђује независну и специфичну процедуру за подношење пријаве о проблему који се деси унутар катастра. Институција Заштитник грађана [СР11] је независтан и самосталан државни орган, задужен да контролише органе државне управе, укључујући и РГЗ, да ли поступају у складу са законима и другим прописима, или начелима рада добре управе. Овај специфични мефханизам се покреће на захтев правних и физичких лица, али и по сопственој иницијативи.

Статистички подаци о броју покренутих поступака у области катастра непокретности део су годишњег извештаја, на страни 38[СР12] .

 

4. Систем регистрације непокретне имовине

 

Да ли је свако приватно земљиште у привреди (Србија) формално регистровано у регистру непокретне имовине?

Да! Све парцеле су регистроване у катастру непокретности на територији Републике Србије.

Катастар непкретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012 године (извештај СБ страна 53)[СР13] а у потпуности дигитализовано 2018 године (извештај СБ страна 7)[СР14]

Резултат је видљив на е-катастру [СР15]

Да ли је свака парцела приватног земљишта у привреди (Србија) мапирана?

Да! Катастар је успоставњен 100%!

Катастар непкретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012 године (извештај СБ страна 53)[СР16] а у потпуности дигитализовано 2018 године (извештај СБ страна 7)[СР17]

Резултат је видљив на Геопорталу (НИГП) [СР18]

 

5. Правни основ

 

Да ли је систем регистрације непокретне имовине предмет гаранције?

Да! Државна гаранција.

По закону о Државном премеру и катастру[СР19] ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015)

Да ли постоји механизам компензације за покриће губитака странака који су се добро провјерили у трансакцији имовине на основу погрешних података оверених од земљишне књиге?

Да! Постоји механизам и компензација је новчана.

Закон о буџетском систему (("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)), члан 56а

Наведеним чланом је дефинисан начин како се врши исплата средстава по основу компензације за накнаду штете.

линк: хттпс://www.параграф.рс/прописи/закон_о_буџетском_систему.хтмл

 

Закон о буџету Републике Србије за 2018 („Сл. Гласник РС 113/2017), члан 9 и  члан 13.

Овим Законом утврђени су планирани износи и детаљна процедура за исплату компензације/штете

Линк:

хттпс://www.параграф.рс/прописи/закон-о-буџету-републике-србије-за-2018-годину.хтмл[СА20]

Да ли постоји национална база података која потврђује тачност докумената о идентитету?

Обавезно је утврдити идентитет странак у поступку пред јавним бележником.

Државну базу података за потврђивање документа о идентитету физичких лица води Министарство унутрашњих послова. Због заштите личности подаци нису јавно доступни, али РГЗ и Јавни бележници имају право приступа овим податцима кроз еЗУПа (ИС еЗУП је алат за електронску размену података свих органа јавне управе). Кроз сервисе које и МУП-а омогућава, за службене потребе могућа је и провера валидности идентификационих докумената.

Државну базу података за потврђивање документа о идентитету правних лица води Агенција за привредне регистре (АПР)[СР21] – доступно овде.

 

6. Формални механизми за решавање спорова

 

Да ли постоји статистика о броју земљишних спорова у првом степену?

Последњи подаци из 2018. године су евидентирали 15720 земљишних спорова[СА22] [СА23] [СА24] . Евиденцију води Врховни касациони суд.   [СР25]

 

 


[СР5]хттпс://www.омбудсман.рс

[СР6]хттп://омбудсман.рс/аттацхментс/артицле/5191/Годисњи%20известај%20Заститника%20градјана%20за%202016.%20годину.пдф) [СР6]

[СР7]

хттп://www.ргз.гов.рс/документа/закони

[СР8]хттп://www.ргз.гов.рс/документа/правилници/правилници

[СР11]хттпс://www.омбудсман.рс

[СР12]хттп://омбудсман.рс/аттацхментс/артицле/5191/Годисњи%20известај%20Заститника%20градјана%20за%202016.%20годину.пдф) [СР12]

[СР19]Закон о државном премеру и катастру

 

Линк: хттп://www.ргз.гов.рс/цонтент/Датотеке/Документа/01%20Закони/Закон%20о%20дрзавном%20премеру%20и%20катастру%20-%2002.12.2015.пдф

[СА20]Нисам сигурна да они ово питају, избацила бих ово

[СР21]хттп://www.апр.гов.рс/енг/Хоме.аспx

[СА24]брисати, нема овога

[СР25]хттпс://www.вк.суд.рс/ср/годишњи-извештај-о-раду-судова

 

Релевантне вести