06.05.2019.

Усвојен предлог Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи

Саопштење за јавност.

Поводом усвојеног предлога Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи, Републички геодетски завод, као институција на чији ће рад директно утицати одредбе наведеног закона, осећа потребу да се јавности обрати овим саопштењем и укаже на значај појединих законских одредби, односно решења, установљених тим законом.

Усвојене измене закона, а посебно увођење могућности издавања грађевинске дозволе, на ризик инвеститора, за непокретност на којој је у евиденцији катастра непокретности уписана забележба спора, односно управног спора, довешће до спречавања злоупотребе закоснких решења од стране појединаца и различитих интересних група, али и до убрзања развоја грађевинске индустрије и привлачења домаћих и страних инвестиција у области грађевинараства.

Наиме, досадашња законска решења, којима је било онемогућено издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката на непокретности на којој је у евиденцији катастра непокретности уписана забележба спора, односно управног спора, омогућавала су сваком појединцу да простим подношењем захтева за упис забележбе у надлежној Служби за катастар непокретности спречи издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката, чија је вредност, у појединим случајевима, износила и до неколико десетина милиона евра.

Овакво законско решење, супротно својој сврси заштите ималаца права на непокретностима, створило је погодно тле за појаву разних видова злоупотреба, које су се углавном огледале у уценама од стране појединаца који су, иако за то нису имали било какав правни основ, подношењем захтева за упис забележбе стопирали изградњу објеката, а све у циљу изнуде материјалне користи од инвеститора. 

Истовремено, Републички геодетски завод, уместо пружаоца услуга свим грађанима и гаранта правне сигурности, на напред описани начин, постао је полигон за разрачунавање појединаца и различитих инетерсних група, односно средство за постизање незаконитих циљева.

Из свих напред наведених разлога сматрамо да ће се, усвојеним измена Закона о планирању и изградњи, спречити могућност “легалног” рекетирања инвеститора од стране лица која немају било какав правни основ да стопирају изградњу, што ће свакако довести до знатног повећања процента правне сигурности у Републици Србији и стварања погодне климе за привлачење домаћих и страних инвестиција у области грађевинарства и развоја ове гране индустрије.

Овакво законско решење онемогућиће појединце и да, по до сада устаљеној пракси, несавесним коришћењем законских могућности, користе Републички геодетски завод као средство за уцене инвеститора и противзаконито прибављање материјалне користи, односно различите интересне групе да, покретањем поступка уписа забележби, без правног основа, одвраћају домаће и стране инвеститоре од улагања у област грађевинарства и тиме умање укупан напредак Републике Србије у овој области.    

Осим тога, с обзиром да је у описаној ситуацији предвиђена могућност издавања грађевинске дозволе искључиво на ризик инвеститора, усвојене измене закона пружају правну сигурност правним и физичким лицима која заиста имају права на непокретностима за које се издаје грађевинска дозвола, имајући у виду да несавестан инвеститор (инвеститор који је знао, односно морао знати за права трећих лица на непокретности) сноси сву кривичну и материјалну одговорност за своје несавесно поступање.
 

Започните разговор са оператером