27.05.2019.

Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера NexTBIZ

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ”, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2019). Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.