31.05.2019.

Јавна набавка добра-набавка софтверске апликације

Набавка софтверске апликације за израду и одржавање катастра водова у циљу реализације нових функционалности и несметаног функционисања развијеног информационог система за управљање и одржавање базе податаке катастар водова (јавна набавка број 5/2019) - јавна набавка мале вредности.