10.7.2019.

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности услуге- Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете), за потребе Републичког геодетског завода.

Релевантне вести