15.8.2019.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Tabela 1.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Grafik 1.jpg

 

Извештај за јул 2019.

 

Број достављених исправа: 23 192

Просечан број по јавном бележнику: 117

 

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Grafik 2.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Grafik 3.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 580

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,21% ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Grafik 4.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/Avgust/Grafik 5.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-