12.09.2019.

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 4 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 3/2019).