03.10.2019.

Нова процедура

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗНАЧАЈНА ЗА УПИС ВЛАСНИШТВА СМАЊУЈЕ КОРУПЦИЈУ - У Републичком геодетском заводу је уочено да се купци легалних станова у изградњи, међу којима су првенствено млади људи и породице којима је то често први сопствени „кров над главом“, у пракси срећу са тешкоћама приликом уписа права својине због неслагања површине станова у изградњи и након изградње.
 
Наиме, уговори о купопродаји станова у изградњи, по правилу се закључују одмах након грађевинске дозволе, али пре него што је предметна непокретност изграђена, дакле, знатно пре издавања употребне дозволе, а због редовних и дозвољених одступања у складу са техничким стандардима у градњи, долази до тога да се површина стана означена у уговору (пројектована површина) разликује од изграђене површине тог истог стана у употребној дозволи која је основ за коначан упис права својине.

Наведене разлике у површини, су коришћене као повод да се купци станова подвргавају додатним процедурама и трошковима: закључивање анекса, покретање нових поступака итд. Такви захтеви су стизали од појединих служби за катастар непокретности, али и од јавних бележника и других актера у ланцу уписа права. На тај начин стварао се знатан коруптивни потенцијал и поступало у супротности са циљем реформског Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. Закон је креиран тако да пружи заштиту и сигурност савесним купацим легалних непокретности путем модерне дигиталне процедуре. У складу са тим, циљ РГЗ-а, као регистра је да станове укњижи кад год су испуњени законски услови, а не да истрајавањем на непотребним формалностима служи као повод за остваривање разних интереса појединаца који нису у вези са уписом права у катастар.

Препознавши проблематику са којом се суочавају купци станова у изградњи, Републички геодетски завод је свим својим надлежним унутрашњим јединицама упутио распис за поједностављење процедуре.
Започните разговор са оператером