04.11.2019.

Јавна набавка мале вредности добара - Дрва за огрев, количине 4 m3

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 4 m3 дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 14/2019).