10.02.2020.

Оглас за ангажовање консултаната за контролу уноса и верификације

Република Србија / Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања консултантских услуга за потребе масовне процене вредности непокретности. У ту сврху оглашавамо намеру упошљавања 6 консултаната и то:

• Консултант за контролу уноса и верификације података за Регистар цена непокретности – 6 индивидуалних консултаната.

Горе наведени консултанти ће радити на контроли уноса података из уговора о промету непокретности у базу података Регистра цена непокретности.
Консултанти ће радити пуно радно време у пословним просторијама РГЗ-а, бити директно одговорни и извршавати налоге начелника одељења за масовну процену вредности непокретности или другог стално запосленог лица у одељењу за масовну процену вредности непокретности које је одредио начелник одељења. 

Дужности Консултанта за контролу уноса и верификације података су: да врши контролу квалитета (читљивости) скенираних уговора, врши контролу унетих података поређењем са уговорима и упитницима из којих су унети, врши контролу верификације података, припрема извештај о извршеним контролама, као и да обавља друге послове у вези са Регистром цена непокретности и развојем система масовне процене вредности непокретности.

Минимални захтеви за оглашене позиције су: средња стручна спрема из области економије, грађевине, геодезије или сродне области, основно познавање рачунара (MS Office пакет, интернет претраживачи, електронска пошта), познавање српског језика на нивоу матерњег и возачка дозвола Б категорије. Пожељно је да кандидат има искуство у раду са Регистром цена непокретности, познаје локално тржиште непокретности и има искуства у процени вредности непокретности.

Републички геодетски завод позива све заинтересоване квалификоване индивидуалне консултанте да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе: пратеће писмо, радну биографију – CV и доказе о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке, којима доказују  да поседују потребне квалификације и релевантно искуство за обављање услуга.

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

•     Специфично искуство од значаја за ангажман …    55 б
•     Квалификације за ангажман ……….…..…………    35 б
•     Компетенције за ангажман …............…….......…    10 б

Заинтересовани консултанати морају обратити пажњу на параграф 1.9 смерница Светске банке  "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатим у јануару 2011. године и ревидиран у јулу 2014. године, који уређује политику Светске банке у вези са сукобом интереса.

Селекција консултаната се врши у складу са процедуром за Селекцију индивидуалних консултаната (ИК) која је прописана у документу Светске банке под називом Смернице: "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатом у јануару 2011. године и ревидираним у јулу 2014. године. 

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Изјаве о заинтересовати могу бити достављене у писаној форми на адресу испод, или путем електронске поште (e-mail: wb@rgz.gov.rs) најкасније до 19. фебруара 2020. године, 15:00 часова. 

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише.

Датотеке за преузимање