10.02.2020.

Оглас за ангажовање консултаната за анализу и моделовање података

Република Србија / Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања консултантских услуга у оквиру анализе и моделовања података за потребе масовне процене вредности непокретности. У ту сврху оглашавамо намеру упошљавања 5 консултаната и то:

•    Консултант за анализу и моделовање података - 5 индивидуалних консултаната

Горе наведени консултанти ће радити као тим на задацима анализе података са тржишта непокретности у Републици Србији, изради модела тржишта за потребе масовне процене вредности непокретности, изради извештаја и интерпретација података о тржишту за потребе система масовне процене вредности непокретности и извештавања јавности о кретањима на тржишту. 

Консултанти ће радити пуно радно време у пословним просторијама РГЗ-а, бити директно одговорни и извршавати налоге начелника одељења за масовну процену вредности непокретности или другог стално запосленог лица у одељењу за масовну процену вредности непокретности које је одредио начелник одељења. Консултантски послови захтевају и теренске обиласке тржишта, за које ће превоз и остала неопходна средства обезбедити РГЗ.

Дужности Консултанта за анализу и моделовање података су: да сарађује са другим консултантима на дефинисању приступа анализи и процени вредности за сва карактеристична тржишта непокретности у Републици Србији, дефинише и употреби методе за одређивање и анализу кључних фактора који утичу на карактеристична тржишта непокретности у Републици Србији, ради на развијању вредносних зона за сва карактеристична тржишта непокретности у Републици Србији, ради у тиму на развоју напредних анализа тржишта непокретности и модела за процену вредности, дефинише и употреби процедуре за тестирање модела и обавља друге задатке у вези са анализом тржишта непокретности и развојем модела за процену вредности непокретности.

Минимални захтеви за позицију Консултанта за анализу и моделовање података су: завршна година студија из области геодезије, економије, статистике или сродне области или средња стручна спрема из наведених области и најмање три године професионалног искуства на пословима везаним за тржиште непокретности (искуство у раду са прометом непокретности, искуство у раду на процени вредности непокретности, искуство у раду са Регистром цена непокретности и сл.), познавање тржишта непокретности, основно познавање рачунара (MS Office пакет, интернет претраживачи, електронска пошта) и познавање српског језика на нивоу матерњег. Пожељно је да кандидат има искуство у раду са просторним базама података, просторним и статистичким анализама, искуство у коришћењу ГИС софтвера, искуство у коришћењу софтвера за статистичке анализе, искуство у процени вредности непокретности, да има квалификације за процену вредности непокретности (лиценца за процену вредности непокретности) и познавање енглеског језика због рада са страним консултантима.

Републички геодетски завод позива све заинтересоване квалификоване индивидуалне консултанте да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе: пратеће писмо, радну биографију – CV и доказе о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке, којима доказују  да поседују потребне квалификације и релевантно искуство за обављање услуга.

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

•     Специфично искуство од значаја за ангажман …    55 б
•     Квалификације за ангажман ……….…..…………    30 б
•     Компетенције за ангажман …............…….......…    15 б

Заинтересовани консултанати морају обратити пажњу на параграф 1.9 смерница Светске банке  "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатим у јануару 2011. године и ревидиран у јулу 2014. године, који уређује политику Светске банке у вези са сукобом интереса.

Селекција консултаната се врши у складу са процедуром за Селекцију индивидуалних консултаната (ИК) која је прописана у документу Светске банке под називом Смернице: "Селекција и запошљавање консултаната од стране Зајмопримаца Светске банке", издатом у јануару 2011. године и ревидираним у јулу 2014. године. 

Додатне информације могу се добити на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Изјаве о заинтересовати могу бити достављене у писаној форми на адресу испод, или путем електронске поште (e-mail: wb@rgz.gov.rs) најкасније до 25. фебруара 2020. године, 15:00 часова. 

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише.

Датотеке за преузимање