25.2.2020.

Геодетске организације почев од 15. новембра 2019. године путем еШалтера обављају електронску комуникацију са Републичким геодетским заводом и његовим ужим организационим јединицама у складу са Законом о поступку уписа у КН и КВ и Законом о државном премеру и катастру.

Увођењем овог информационог система аутоматизује се део активности у пословном процесу, повећава ефикасност у обради захтева и смањује потреба за посетом службама катастра непокретности.

еШалтер омогућава сигуран, једноставан и ефикасан начин да електронским путем поднесу захтев и изврше неопходну комуникацију. На располагању корисници услуга имају увид у комплетну историју комуникације (размењених порука и докумената), поднетих и обрађених захтева, као и увид у тренутни статус обраде предмета. 

У циљу једнообразног поступања и отклањања свих неодумица које су последица усвајања и почетка примене новог система функционисања, указала се потреба за објављивањем геодетско – катастарске праксе која даје одговоре на питања пристигла од стране Геодетских организација и организационих јединицама Завода. 

Публиковање геодетско –катастарске праксе ће бити редовна активност Завода и приказана је на wеб линку у наставку:
http://www.rgz.gov.rs/dokumenta/katastarsko-geodetska-praksa

Датотеке за преузимање
    Да ли геодетске организације могу поднети захтев у име странке за издавање извода из листа непокретности и копије плана катастарске парцеле?
Да ли је могуће извршити допуну вануправнг предмета за издавање података?
Да ли је могуће одустати од захтева за издавање података по вануправном предмету?
Да ли постоји обавеза плаћања РАТ пре подношења захтева путем еШалтера?
Издавање података за потребе обнове граница парцеле
Како поступити у случају када геодетска организација указује да су јој издати погрешни или непотпуни подаци?
Како поступити у случају када геодетска организација приговара на погрешно издату спецификацију?
Како поступити у случају кад је геодетска организација погрешно попунила захтев – грешка у врсти радова.
Како поступити у случају кад је геодетска организација навела различите податке у Захтеву и Изјави.
Ко је обавезник плаћања таксе за захтев упућен путем еШалтера?
Поступање по захтеву упућеном путем е-Шалтера за издавање података за извођење геодетских радова на терену
Начин подношење захтева за издавање података путем е-Шалтера за геодетске радове на подручју које обухвата већи број катастарских парцела

Релевантне вести