28.02.2020.

Јавна набавка радова - набавка молерских радова

Јавна набавка радова – набавка молерских радова за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020) - јавна набавка мале вредности