26.06.2020.

Јавна набавка мале вредности услуга - Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време

Јавна набавка мале вредности услуга - Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете), за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 13/2020).