3.7.2020.

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 7m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица. Јавна набавка бр. 11/2020

Релевантне вести