18.01.2021.

Извештај о раду јавних бележника за децембар 2020.

Републички геодетски завод прати рад канцеларија јавних бележника приликом примене Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени Гласник РС“, бр.41/2018). РГЗ припрема и објављује извештаје на месечном нивоу.
Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Tabela 1.jpg

Извештај за децембар 2020.

 

Број достављених исправа: 27.345

Просечан број по јавном бележнику: 139

 

/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Grafik 1.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Grafik 2.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 628

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,05%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Grafik 1.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Grafik 4.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи: https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-