16.04.2021.

Извештај о раду јавних бележника за март 2021.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Tabela 1-apr.jpg

Извештај за март 2021.

 

Број достављених исправа: 30.797

Просечан број по јавном бележнику: 156

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 1-apr.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 2-apr.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 718

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 2,10%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 3-apr.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 4-apr.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи: https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером