23.06.2021.

Извештај о раду јавних бележника за мај 2021.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Tabela 1-M.jpg

Извештај за мај 2021.

 

Број достављених исправа: 26.247

Просечан број по јавном бележнику: 133

 

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Grafik 1-M.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/09 septembar/Grafik 2-M.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 563

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 1,92%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2021/06 jun/Grafik 3-мај2021.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/06 jun/Grafik 4-мај2021.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи: https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером