19.10.2021.

Извештај о раду јавних бележника за септембар 2021.

Збирни преглед статистике о раду јавних бележника од почетка примене Закона о упису у катастар непокретности и водова

/content/pages/onama/статистика/2021/10 oktobar/Tabela 1-19102021.jpg

Извештај за септембар 2021.

 

Број достављених исправа: 28.805

Просечан број по јавном бележнику: 144

 

/content/pages/onama/статистика/2021/10 oktobar/Grafik 1-19102021.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/10 oktobar/Grafik 2-19102021.jpg

 

Број обустава у посматраном месецу: 597

Просечан проценат обустава у односу на број достављених исправа по јавном бележнику: 1,96%  ( Разликује се од процента из табеле јер је добијено методом AVERAGE )

 

/content/pages/onama/статистика/2021/10 oktobar/Grafik 3-19102021.jpg

 

/content/pages/onama/статистика/2021/10 oktobar/Grafik 4-19102021.jpg

 

*Извештаји обухватају предмете формиране у датом месецу чије решавање се прати до половине следећег месеца (не обухвата извештај о предметима који су одбачени ван анализираног периода). Апсолутни број обустављајућих се може видети у кумулативном извештају који се за све јавне бележнике објављује на путањи: https://rgz.gov.rs/vesti/4154/vest/kumulativni-izve%C5%A1taj-u-periodu-

Започните разговор са оператером