19.11.2021.

Оглас за ангажовање 60 геодетских стручњака

Нови рок за подношење пријава је 6. децембар 2021. године.

Позив за ангажовање на пројекту

Овај позив за достављање Изјава о заинтересованости се заснива на општем обавештењу о набавци за овај пројекат који је објављен у UN Development Business, бр. WB1798-04/15 од 15. априла 2015. године.

Република Србија / Републички геодетски завод је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања по уговору за консултантске услуге:

· Помоћник на имплементацији ИСКН - Геодета - 15 индивидуалних консултаната

  • Помоћник на имплементацији DQI- Геодета - 25 индивидуалних консултанта
  • Помоћник на припреми ДКП-а за имплементацију DQI – Геодета - 20 индивидуалних консултанта

Планирани почетак ангажовања је децембар 2021. године, а период трајања ангажовања је 12 месеци.

Помоћник на имплементацији ИСКН - Геодета

Консултант геодета у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) ће бити подршка служби РГЗ-а у току обуке запослених за коришћење новог софтверског модула, као и у току реалног рада у новом софтверском модулу. Консултанти ће бити  прва линија дијагностичке подршке за софтверске проблеме у спровођењу свакодневних активности у свим службама РГЗ-а и пријављивање инцидената. Даље, консултанти треба да прате реализацију унапређења квалитета података за Службе за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН) и да да сукцесивно генеришу извештаје о статусу имплементације новог софтверског решења (ИСКН).

Минимални услови за ову позицију су следећи: стечено средње или високо образовање из области геодезије; рад на рачунару са софтвером типа МС Wиндоwс, МС Оффице, Интернет. Предност имају кандидати који поседују/имају: радно искуство у гедетској струци; искуство на пословима израде и одржавања катастра непокретности; рад на пословима имплементације информационих система; возачку дозволу „Б“ категорије.

Помоћник на имплементацији DQI - Геодета

Помоћник на припреми ДКП-а за имплементацију DQI – Геодета

Геодетски стручњак у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) треба да изврши:

- анализу и припрему просторних података катастра непокретности – дигиталног катастарског плана (у даљем тексту: ДКП) за миграцију у централну базу података,

- идентификацију грешака у подацима на основу извештаја о контроли квалитета података и да предлог измене, допуне, ажурирања и усаглашавања графичких и алфанумеричких података у циљу унапређење квалитета података,

- пружи подршку у току обуке корисника у Службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Службе) за рад у новим софтверским решењима (ИСКН),

- пружа подршку Службама за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН) у раду са истим;

- да прати реализацију унапређења квалитета података за Службе за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења (ИСКН).

Минимални услови за ову позицију су следећи: стечено средње или високо образовање из области геодезије; рад на рачунару са софтвером типа МС Wиндоwс, МС Оффице, Интернет. Предност имају кандидати који поседују/имају: радно искуство у гедетској струци; познавање рада у окружењу програмских пакета MapSoft 2000, ArcGIS, Јединствена евиденција, GeodISKN, Адресни регистар, ДМС, искуство на пословима израде и одржавања катастра непокретности; рад на пословима имплементације информационих система; возачку дозволу „Б“ категорије.

 

Детаљани  описи  радних  задатака  за  све три позиције  налазе  се у документима за преузимање испод текста.

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

  •  Специфично искуство од значаја за ангажман

30 б

  •  Квалификације за ангажман ……….…..…………

50 б

  •  Компетенције за ангажман …............…….......…

20 б

Заинтересовани  консултанти  могу  обратити  пажњу  на Одељак ИИИ Управљање, параграфи 3.14,  3.16  и  3.17,  Прописа  Светске  банке  о  набавкама  за  зајмопримце,  јул  2016.,  ревидиран  новембара 2017., августа 2018. и новембара 2020. („Прописи“), који уређује политике Светске банке у вези са сукобом интереса -  “Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016, Revised November 2017, August 2018 and November 2020).

Консултанти ће бити изабран у складу са методом избора на основу квалификација консултанта утврђеном у документу Светске банке под називом Прописи.

Заинтересовани консултанти могу добити додатне информације на доле наведеној адреси, радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Јединица за имплементацију пројекта Светске банке (ЈИП) позива све заинтересоване да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга, уз обавезну назнаку за коју позицију конкуришу, (пратеће писмо, радна биографија – ЦВ и докази о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке) на доле наведену адресу најкасније до 29. новембра 2021. године, у 12:00 часова.

При подношењу Изјаве о заинтересовати, назначити позицију за коју се конкурише.

Републички геодетски завод

Јединица за имплементацију пројекта

11000 Београд, Србија

Булевар војводе Мишића 39,

ПИСАРНИЦА, соба бр.М001, приземље

Тел./Фаx: +381 11 2652 408

Е-mail: wb@rgz.gov.rs

 

Датотеке за преузимање