04.01.2022.

Надзор над радом геодетских организација

У Републици Србији у овом тренутку раде 654 геодетске организације којима су издате лиценце за рад од стране Републичког геодетског завода.

Током 2021. године значајно је унапређен надзор над радом геодетских организација.

 • Имплементирано је ново софтверско решење „Регистар геодетских организација” којим је остварена веза са документ менаџмент системом РГЗ-а, као и са другим регистрима од значаја за ову врсту посла.
 • Извршено је 149 теренских надзора, при чему је било 117 редовних, 30 ванредних и 2 мешовита надзора.
 • Изречене су 932 управне мере, од чега 238 превентивних и 694 мере за отклањање незаконитости.
 • Поднето је 13 Предлога за покретање прекршајних поступака надлежним прекршајним судовима.
 • Донето је 27 Решења о забрани радова геодетским организацијама.
 • Донета су 34 Решења за одузимање лиценци за рад геодетским организацијама.
 • Донета су 4 Решења за одузимање геодетских (личних) лиценци.
 • Републички геодетски завод је у смислу одредбе члана 195. став 1. Закона о државном премеру и катастру у току 2012. године, донео решења о укидању и брисању из евиденције геодетских организација које у року од три године од дана ступања на снагу овог закона нису ускладиле своје пословање са прописаним условима. Сходно одредбама важећег Закона о државном премеру и катастру РГЗ је укинуо приступ е-шалтеру и еКатастру за 12 геодетских организација.
 • Анализом рада геодетских организација као професионалних корисника, констатовано је да значајан број геодетских организација не поступа у складу са прописима. Њихов рад веома утиче на успешност пословања служби за катастар непокретности и одељења за катастар водова.  У току 2021. год. сачињена је Процена стања ризика у раду геодетских организација и објављена на сајту РГЗ-а са циљем указивања на пропусте и неажурност у пословању геодетских организација.
 • Републички геодетски завод се у претходној години бавио и издавањем упутстава, расписа, тумачења, појашњења законске регулативе  и све то објављено је на  сајту РГЗ-а. Континуирано се радило на  ажурирању података о геодетским организација, унапређењу издавања података од стране служби за катастар непокретности, на побољшању радова на изради, прегледу и пријему елабората геодетских радова, унапређењу комуникације преко е-шалтера и комуникације са интерним и екстерним регистрима.
 • РГЗ ће у наредном периоду радити на  активностима самопровере и самопроцене ризика у циљу побољшања квалитета обављања геодетских радова од стране геодетских организација, како би се одређене неправилности и пропусти у раду геодетских организација свеле на минимум а све у сврху подизања  квалитета услуга како РГЗ тако и наших партнера - професионалних корисника, а у циљу транспарентности у раду.

 

Медији пренели 

 

/content/Vesti/2022/01/Nadzor nad radom geo.organizacija -srpska ekonomija.rs.png

Започните разговор са оператером