14.04.2022.

Јавна набавка услуга - Демонтажа старог чилера EMERSON уређаја за хлађење нове сервер сале и испорука и монтажа новог чилера са пратећим радовима

Отворен поступак јавне набавке услуга - Демонтажа старог чилера EMERSON уређаја за хлађење нове сервер сале и испорука и монтажа новог чилера са пратећим радовима (ЈН 5/2022).