20.7.2022.

Конкурс за оглашавање 144 радних места за пријем у радни однос 156 лица је објављен на интернет страницама Републичког геодетског завода, Службе за управљање кадровима (СУК) и Националне службе за запошљавање.

У наставку можете преузети текст јавног конкурса и обрасце за пријаву на конкурс. Важно је правилно попунити образац пријаве како пријаве не би биле одбачене као недопуштене, неразумљиве, непотпуне или неблаговремене.

Уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други доказ који је тражен у конкурсном  поступку и желите да на основу њега будете ослобођени провере компетенције - Дигитална писменост, Знање страног језика, као и Возачка дозвола, неопходно је да уз пријавни образац доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на адресу Републичког геодетског завода, Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Изборни поступак ће се спровести, почев од 22. августа 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Датум оглашавања: 20. јул 2022. године.

Датум истека рока за пријављивање: 28. јул 2022године.

Лица која су задужена за давање обавештења:

- Саша Радојчић тел: 011/715-2762 

- Данијела Рајовић тел: 011/715-2758

од 10.00 до 13.00 часова.

Конкурсна документација за преузимање

Релевантне вести