16.01.2023.

Оцене радне успешности за 2022. годину

Након извршеног оцењивања радне успешности за 2022. годину, сачињена је ранг листа постигнутих резултата. Вредновање радне успешности вршено је по Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број 110-7/2020 од 02.10.2020. године.

Ранг листа постигнутих резултата је сачињена у складу са  Уредбом о вредновању радне успешности („Сл.гласник РС“, бр. 2/2019, 69/2019 и 20/2022) која дефинише остварену радну успешност у зависности од исхода вредновања радне успешности, чији распон оцена износи од 1,0-4,0.  

Службе за катастар непокретности које се не налазе на ранг листи вредновања радне успешности за 2022. годину су: Ариље, Коцељева и Косовска Митровица са припадајућим службама. Параметри који су коришћени приликом оцењивања радне успешности нису применљиви за добијање коначне годишње оцене за наведене службе. У превазилажењу напред наведеног, СКН Ариље, СКН Коцељева и СКН Косовска Митровица са припадајућим службама су ангажоване на решавању предмета других служби путем даљинског приступа, те ће се због тачне мерљивости и ефикасности решавања предмета наведене службе наћи у статистичком податку ранг листе радне успешности у наредном  периоду у 2023. години.

У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

/content/pages/onama/статистика/2023/01/PRVIH 10g22.png

/content/Vesti/2023/01/vodovi g.PNG

Комплетну листу остварених резултата радне успешности свих служби за катастар непокретности можете пронаћи ОВДЕ.

Започните разговор са оператером