21.03.2023.

Катастар исправно поступио у случају уписа права на непокретности које користи Позориште „Бошко Буха“

Поводом тврдњи у медијима које су се појавиле 21. марта 2023. и у којима се наводи да позориште "Бошко Буха" не може започети реконструкцију због грешке у катастру која још није исправљена, Републички геодетски завод саопштава да грешке у катастру није било и да су све промене носиоца права извршене на основу достављених подобних исправа.

Пословни простор површине 530 м2, који се налази у приземљу стамбено-пословне зграде на адреси Трг Републике 3, уписан је у катастар непокретности као јавна својина Града Београда с правом коришћења општине Стари град у уделу од 30023/53000 и као својина предузећа Bоutique 1 из Крушевца у уделу од 22977/53000. Власништво над наведеном некретнином уписано је на темељу достављених исправа у складу са законом.

Упис фирме "Рубин" из Крушевца извршен је на основу пресуде Привредног суда у Београду од 27. априла 2016. године и пресуде Привредног апелационог суда од 11. јануара 2017. године, којом је утврђено да је "Рубин" Крушевац власник предметног пословног простора у идеалном делу од 22977/53000.

Упис предузећа Boutique 1 из Крушевца, уместо досада уписане фирме "Рубин" из Крушевца, извршен је решењем СКН Стари град од 20. децембра 2021. године на основу одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу, коју је потврдио јавни бележник Миодраг Ђукановић 9. новембра 2015. године и решења Агенције за привредне регистре од 12. новембра 2015. године.

Решење СКН Стари град послато је странкама у поступку и на њега није било жалбе.