24.07.2015.

Борко Драшковић в.д. директор Републичког геодетског завода

На седници Владе Републике Србије одржаној 23.07.2015. године за вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода постављен је Борко Драшковић.

На основу члана 35. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), за вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода постављен је Борко Драшковић, дипл.геод.инж.