01.03.2017.

Годишњи извештаји о промету непокретности у Србији за 2016. годину

Из података о купопродајама непокретности у току 2016. године, припремљени су подаци о учешћу различитих врста непокретности у купопродајама, преглед кретања цена станова у већим градовима у Србији и преглед цена пољопривредног земљишта по регионима.
 

У Регистру цена непокретности, који води Републички геодетски завод, за потребе масовне процене, током прошле године, регистровано је 126.000 уговора о промету непокретности, од тога чак 80% промета чине купопродаје. Овај обим промета је за 12% већи у односу на промет 2015., чиме се обим тржишта непокретности вратио на ниво пре светске економске кризе у септембру 2008. године.

Из података о купопродајама непокретности у току 2016. године, припремљени су подаци о учешћу различитих врста непокретности у купопродајама, преглед кретања цена станова у већим градовима у Србији и преглед цена пољопривредног земљишта по регионима.

 

1. Преглед учешћа различитих врста непокретности у купопродајама непокретности (на тржишту непокретности) у Србији у 2016. години:

На основу података може се видети да највећи удео у купопродајама и даље узимају станови, а пољопривредно земљиште је на другом месту са мало мањим уделом. Ове две категорије непокретности уједно чине скоро 70% тржишта непокретности у 2016. години.

 

2. Просечне цене и распони цена за станове у Србији у 2016. години

На основу података о купопродајама, израчунате су просечне цене станова по метру квадратном у Београдским општинама и већим градовима у Србији (Нови Сад, Крагујевац, Ужице, Чачак, Краљево, Крушевац, Суботица, Јагодина и Лесковац). Просечне цене се рачунају посебно за нове станове, а посебно за већ коришћене због велике разлике у ценама. У табели су уз просечне цене, приказане и најнижа и највиша постигнута цена на тржишту у току 2016. године.

 

3. Пољопривредно земљиште – култура њива – По регионима и окрузима само 2016. година

На основу података о купопродајама, израчунате су просечне цене пољопривредног земљишта по регионима у Србији (Београдски регион, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија) и по окрузима у Војводини (Западнобачки, Севернобачки, Јужнобачки, Севернобанатски, Средњобанатски, Јужнобанатски и Сремски). Уз просечне цене по хектару пољопривредног земљишта приказане су и минимална и максимална постигнута тржишна цена у току 2016. године.

Јавни увид у Регистар цена непокретности