12.05.2017.

Ранг листа успешности за април 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за април 2017.године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за април 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Сомбор
 4. Крушевац
 5. Краљево
 6. Ужице
 7. Кикинда
 8. Чачак
 9. Рума
 10. Нови Београд
 1. Ада
 2. Чока
 3. Кнић
 4. Ариље
 5. Варварин
 6. Владичин Хан
 7. Трстеник
 8. Власотинце
 9. Сопот
 10. Сурчин
 1. Гаџин Хан
 2. Нови Бечеј
 3. Бојник
 4. Бела Паланка
 5. Нови Кнежевац
 6. Мали Иђош
 7. Бабушница
 8. Голубац
 9. Пландиште
 10. Мало Црниће

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Служба за катастар непокретности Шабац рангирана је са запосленима који су ангажовани на изради дигиталних катастарских планова због лоших резултата рада на наведеним пословима.