10.04.2017.

Ранг листа успешности за март 2017. године према новим критеријумима за оцену резултата рада

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за март 2017. године.
 

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за март 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за март 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. Предмети са класификационим ознакама 952-02-4 и 952-02-9 оцењени су коефицијентом 1,5, а предмети са класификационим бројем 952-02-11 оцењени су коефицијентом 0,5. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је рангирање и формирање листе успешности.

СКН Стара Пазова је из оправданих разлога изузета из рангирања за месец март 2017. године.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Бачка Паланка
 3. Лозница
 4. Рума
 5. Нови Сад 3
 6. Крушевац
 7. Шабац
 8. Бор
 9. Краљево
 10. Лесковац
 1. Ада
 2. Владичин Хан
 3. Кањижа
 4. Барајево
 5. Бачка Топола
 6. Косјерић
 7. Ариље
 8. Власотинце
 9. Шид
 10. Кнић
 1. Нови Бечеј
 2. Рековац
 3. Голубац
 4. Бач
 5. Бојник
 6. Бела Паланка
 7. Гаџин Хан
 8. Бабушница
 9. Пландиште
 10. Мали Иђош

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Датотеке за преузимање