Комисија за стандардизацију географских имена Владе Републике Србије


URL:

ksgi.rgz.gov.rs

Делокруг

1) припрема предлога, мишљења и стручних образложења који се односе на стандардизацију и коришћење географских имена на територији Републике Србије;

2) припрема предлога, мишљења и стручних образложења везаних за исписивање, изговор и коришћење географских имена на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина у Републици Србији, у складу са законом;

3) припрема предлога, мишљења и стручних образложења који се односе на израду речника термина за стандардизацију географских имена, у складу са међународним речником термина који је објавила Организација уједињених нација – Група експерата Уједињених нација за географска имена (United Nations Group of Experts on Geographical Names – у даљем тексту: UNGEGN);

4) заузимање ставова, давање мишљења и предлога надлежним органима на основу праћења и анализирања стања у области стандардизације географских имена на територији Републике Србије;

5) учешће у поступку усаглашавања ставова надлежних органа државне управе и учешће у поступку координације спровођења политике у области националне и међународне стандардизације географских имена;

6) разматрање питања која се односе на сарадњу Републике Србије у области стандардизације географских имена са UNGEGN и давање мишљења надлежним органима о томе, разматрање питања учешћа Републике Србије у програмима и пројектима UNGEGN, давање мишљења надлежним органима о предлозима ставова делегације Републике Србије за учешће на конференцијама, регионалним и другим значајнијим међународним скуповима у организацији UNGEGN;

7) предлагање и достављање Влади на усвајање средњорочног програма рада Комисије за период од пет година и годишњег плана рада са потребним финансијским средствима за њихову реализацију, уважавајући утврђене националне приоритете и у складу са програмима на формирању Националне инфраструктуре геопросторних података (у даљем тексту: НИГП);

8) давање мишљења и стручних образложења у вези са изменом постојећих и додељивањем нових стандардизованих географских имена заједно са њиховим начином коришћења, исписивања и изговора;

9) давање предлога, мишљења и стручних образложења који се односе на израду топонимског водича, топонимских упутстава и инструкција за картографске и друге издаваче;

10) давање предлога, мишљења и стручних образложења који се односе на примену домаћих и међународних стандарда у области географских имена.

Чланови

 • Раде Гољовић (председник Комисије), Републички геодетски завод
 • Љиљана Ђорђевић (заменик председника Комисије), Републички завод за статистику
 • Весна Аничић, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • Тања Араповић Илић, Министарство одбране
 • Мирјана Ћирић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 • Неђо Јошић, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
 • Драгољуб Штрбац, Географски институт „Јован Цвијић” Српске академије наука и уметности
 • Мирољуб Милинчић, Географски факултет Универзитета у Београду
 • Борислав Тајић , Влада Републике Србије, Канцеларија за Косово и Метохију
 • Зоран Радосављевић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Горан Продановић, Министарство спољних послова

Документа и публикације

 • Одлуке о образовању Комисије
  • 1986-01-30 Одлука о образовању Комисије за стандардизацију географских имена
  • 2009-10-22 Одлука о образовању Комисије за стандардизацију географских назива
  • 2013-06-04 Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Комисије за стандардизацију географских назива
  • 2015-03-19 Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за стандардизацију географских имена
  • 2022-03-10 Одлука о образовању Комисије за стандардизацију географских имена
 • Пословник Комисије за стандардизацију географских имена
 • Топонимијске смернице Републике Србије
 • Методолошко упутство за стандардизацију географских имена [нацрт]

Контакт

komisijagi@rgz.gov.rs

011/7152766