Брисање хипотеке


Захтев за провођење промене

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  • захтев за брисање уписа хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
  • исправа за брисање хипотеке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца престало и даје сагласност за брисање хипотеке (брисовна дозвола):
    • приватна исправа - брисовна дозвола физичког или правног лица сачињена у писаној форми са потписом овлашћеног лица овереним код јавног бележника или основног суда у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника,
    • јавна исправа - брисовна дозвола имаоца јавних овлашћења у оригиналу или овереној фотокопији,
    • правоснажна судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године