Основна државна карта


Основна државна карта је крупноразмерна топографска карта која се користи за потребе: просторног планирања, идејног планирања и пројектовања инфраструктурних објеката, вођења статистике, израде информационих система и сл.

За територију Републике Србије израђено је у периоду 1948–2002. година 5848 аналогних листова Основне државне карте у размери 1 : 5 000 од укупно 13 943, што је приближно 42%. На Слици 1. приказана је евиденција израђених листова ОДК у аналогном облику, чији је један лист као пример приказан на Слици 2.

Слика 1

Слика 2

Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) израдио нова 73 листа Основне државне карте у размери 1 : 5 000. Пример листа ОДК у дигиталном облику дат је на Слици 3.

Слика 3

Основни топографски модел представља базу података о простору, прикупљених у векторском облику и обухвата следеће теме утврђене у складу са директивом INSPIRE: објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф и водове. На основу тих података, дигиталног модела терена (ДМТ) и података из других подсистема геодетско-катастарског информационог система (ГКИС) за тематске целине геодетска основа, заштићена подручја, Регистар државне границе, Регистар просторних јединица и Регистра географских имена израђуе се Основна државна карта у UTM пројекцији, у сладу са Картографским кључем.

Ови подаци представљају основу за примену начела отворених података у свим развијеним земљама и део су успостављања и сталног унапређења НИГП-а.

У оквиру донаторског пројекта Владе Јапана у РГЗ-у реализован је пројекат „Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији”. За време трајања пројекта од 2009. до 2012. године извршена је набавка хардвера и софтвера и спроведен је програм техничке обуке током које су службеници РГЗ-а оспособљени за израду основне државне карте у складу са потребама корисника и савременим технологијама.

Нова Основна државна карта у размери 1 : 5 000 израђена је у дигиталном облику за подручје Јагодине (8 листова), Бора (32 листа) и Палића (33 листа), Слика 4

Основна државна карта у размери 1 : 5 000 се може видети и купити у Одељењу Архива.

Слика 4

Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима - 06.02.2015
Картографски кљуц за дрзавне карте