Промена настала парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела


Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 • захтев за провођење промене настале парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела попуњен са прописаним садржајем;
 • пројекат парцелације, односно препарцелације потврђен од стране органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, чији је саставни део пројекат геодетског обележавања (доставља се само уз захтев за парцелацију, односно препарцелацију);
 • доказ о решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле;
 • изјава геодетске организације о прихватању извршења геодетских радова на терену;
 • елаборат геодетских радова који је израдила и оверила овлашћена геодетска организација и записник о извршеном увиђају на терену који је потписан од стране подносиоца захтева и ималаца правног интереса.

Републичке административне таксе за захтев и за промену насталу парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела

 • Такса за захтев износи 330 динара.
 • Такса за провођење промене на земљишту настала деобом парцеле:
  • За две парцеле новог стања износи 4.330 динара;
  • За сваку следећу парцелу новог стања износи 1.620 динара.
 • Такса за провођење промене на земљишту настала спајањем парцеле:
  • За две парцеле старог стања износи 2.150 динара;
  • За сваку следећу парцелу старог стања износи 870 динара

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.