Промена правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности са грађевинском а без употребне дозволе


Захтев за провођење промене

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  • захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  • правоснажна употребна дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године