еКатастар – регистровани приступ

еКатастар на једноставан и лак начин, без одласка на шалтер, корисницима нуди приступ подацима о непокретностима које су уписане у катастар непокретности и катастар земљишта, као и податке о стварним правима на непокретностима и другим правима и чињеницама чији је упис у катастар предвиђен законом.

Поред претраге података преко броја парцеле и адресе из Адресног регистра, регистровани корисници могу да претражују и преко назива имаоца права непокретности (име и презиме односно назив правног лица) или матичног боја (ЈМБГ односно матични број правног лица). Регистровани корисници имају увид у све податке катастра непокретности укључујући и детаљне податке о теретима и имаоцима права.

Приступ Wеб апликацији имају само регистровани корисници који са РГЗ-ом имају склопљен уговор о коришћењу података катастра непокретности.

Да бисте постали регистровани корисник, можете упутити захтев на адресу webmaster@rgz.gov.rs.

еКатастар – регистровани приступ