еКатастар – јавни приступ

еКатастар на једноставан и лак начин, без одласка на шалтер, корисницима нуди приступ подацима о непокретностима које су уписане у катастар непокретности и катастар земљишта, као и податке о стварним правима на непокретностима и другим правима и чињеницама чији је упис у катастар предвиђен законом.

Податке је могуће претраживати преко броја парцеле у оквиру катастарске општине као и преко адресе непокретности (улица и кућни број у оквиру општине) из Адресног регистра.

У складу са Законом о заштити података личности преко јавног увида је могуће добити само основне информације о непокретностима и носиоцима права (име и презиме, односно назив правног субјекта као и адреса носиоца права).

еКатастар – јавни приступ