Упис имаоца права на непокретност


УПИС ИМАОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТ ЗА ПАРЦЕЛУ, ОБЈЕКАТ И ПОСЕБАН ДЕО ЗГРАДЕ

Захтев за провођење промене у катастру непокретности
  • захтев за упис имаоца права попуњен прописаним садржајем;
  • исправа: уговори (купопродаја, поклон, откуп стана, изградња, расподела имовине за живота, доживотно издржавање и др.); судске одлуке (пресуде и решења) и решења надлежних органа управе.
  • Исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
  • Јавне исправе, осим јавнобележничког записа, морају да садрже клаузулу правоснажности.

Основни суд може оверавати фотокопије исправа. У градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници фотокопије исправа оверавају основни судови до именовања јавних бележника.

Обавештење: Републичка административна такса и такса за захтев се плаћа по персонализованом позиву на број који се добија након подношења захтева, односно формирања предмета, што значи да таксу можете платити приликом предаје захтева.

Закон о републичким административним таксама који садржи усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси од 1. јула 2023. године